Galasiërs Preek 7

Deur Christus alleen

Reeks preke oor Galasiërs

Nr 7

Dr AH Bogaards

Lees: Gal.3:1-9

Teks: Gal.3:1-9 (Galasiërs nr.7)

Psalms: 98:1,2; 98:3,4; 121:1,2; 71:1,2; 75:1

1. Inleiding

As u my vra waaroor moet dit gaan in elke preek, dan antwoord ek u: Oor Jesus Christus wat gekruisig is in die eerste plek, in die tweede plek en in die derde plek. Daar is niks wat belangriker is as dit nie. Daarin word die hele boodskap van die Bybel saamgevat. Daardeur alleen word ons verlos.

Maar juis daarom is daar ook niks wat die duiwel liewer wil doen as om ons aandag van Jesus Christus wat gekruisig is, af te trek nie.

Hy doen dit ook deur vir ons te sê: Christus alleen is nie genoeg nie. Sy werk moet aangevul word deur ons werke. Hierdie sogenaamde evangelie het al sy duisende verslaan. Dit betower mense. Dit spreek die ou mens in ons aan. Mense wil tog so graag iets doen. Dit sien ons ook in Galasië gebeur.

  1. Ons sien die gemeentes betower deur dwaalleer;
  2. maar ons sien ook hoe die betowering verbreek word.

2.1. Die gemeentes betower deur dwaalleer

In Galasiërs 3 vers 1 skryf Paulus waaroor dit vir hom in sy hele bediening in Galasië gegaan het: Voor die oë van die Galasiërs is Jesus Christus wat gekruisig
is, afgeskilder. Dit was die inhoud van al sy preke, van sy katkisasie en van sy huisbesoek, van sy hele bediening: Jesus Christus wat gekruisig is. Vgl 1 Korintiërs 2:2: “Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.”

Paulus sê: Hy het Jesus Christus voor die oë van die Galasiërs afgeskilder:

Hierdie woord afskilder kan beteken: om iets in die publiek op te plak op so iets soos ‘n kennisgewingbord, sodat almal dit kan sien en lees. Die owerhede van destyds het dit gedoen as hulle wette wou bekendmaak: Dit is teen pilare opgeplak. Op die manier het hulle gesorg dat almal dit met hulle eie oë kon lees. Niemand kon dan later sê: “Ek het nie geweet nie”. So, sê Paulus, het hy onder die Galasiërs van Jesus Christus gespreek: Christus en sy kruis is in alle duidelikheid aan die gemeentes voor oë gehou in Paulus se preke. Hulle het geen verskoning gehad nie.

Ons kan by die woord afskilder ook dink aan ‘n skildery (Calvyn). Om aan die Galasiërs te wys hoe kragtig sy prediking was, vergelyk Paulus sy prediking met ‘n skildery: Op só ‘n lewendige manier is Christus vir hulle in die prediking geteken, dat hulle Christus soos in ‘n skildery, voor hulle gesien het. Jesus Christus is só duidelik aan hulle verkondig dat hulle Hom as ‘t ware in hulle midde aan die kruis kon sien hang.

Wat moet dan vandag ook op die skildery van die prediking staan? Ja, Jesus Christus, maar dan heel spesifiek Jesus Christus as gekruisig.

Die as gekruisig staan in die Grieks aan die einde van die sin. Dit word benadruk. Paulus het nie sommer enigiets geskilder, maar hy het heel spesifiek gepreek oor Jesus Christus wat gekruisig is. En dan het hy op so ‘n manier oor Jesus Christus en sy kruis gepreek, dat die gemeentes kon sien wat die betekenis van Jesus Christus se kruis vir hulle is. Hy het naamlik aan die Galasiërs verkondig: Deur die een offer van Christus is ons skuld voor God volkome betaal. Deur die kruis van Jesus Christus is ons volkome regverdig voor God. Daar hoef nie nog iets van ons kant by te kom nie: nie die wette van die Ou Testament, nie die besnydenis, nie ons goeie werke of wat ook al nie.

Dít is wat prediking is: om Christus en sy kruis in die publiek te verkondig en dan op só ‘n manier dat die mense Christus en sy kruis as ‘t ware voor hulle oë, voor die oog van die geloof, aanskou en sien in sy betekenis vir die hede. Die mense moet in die prediking gekonfronteer word met Christus wat gekruisig is. Hy moet so verkondig word dat ons hart daardeur aangegryp, dat ons daarby betrokke voel.

Calvyn sê: As dominees die evangelie regtig goed wil preek, moet hulle die mense se gewetens só aanspreek en só binnedring, dat hulle die gekruisigde Christus sien en die vergieting van sy bloed voel.

Maar dan sê Calvyn daarby ‘n baie belangrike ding. Hy sê: om Christus só kragtig, só lewendig voor oë te stel – dit kom nie deur ‘n goeie voordrag nie, maar net deur die krag van die Heilige Gees.

Dit is daarom so nodig dat ons sal bid dat God deur sy die Heilige Gees in prediker en in prediking werksaam sal wees en ons Jesus Christus en sy kruis in al sy heerlikheid en rykdom sal laat sien:

  • Die Heilige Gees is die Een wat dominees goeie skilders maak.
  • En die Heilige Gees is ook die Een wat lidmate oë moet gee om die mooi skildery te kan sien en te kan waardeer.

Jesus Christus as gekruisig is dus aan die gemeentes van Galasië geskilder. Maar toe het daar iets heel ergs gebeur: Dwaalleraars het die gemeentes binnegedring. U weet hoe waansinnige mense van tyd tot tyd probeer om beroemde skilderye te verniel. Die beroemde skildery van Rembrandt, die Nagwag, het al ‘n paar keer onder die mes van fanatici deurgeloop. Met so iets kan ons die dwaalleraars se optrede in Galasië ook vergelyk: vernielers van die mooi skildery van Christus wat gekruisig is, Christus wat alles gedoen het om ons te verlos. Hulle het die skildery vermink deur te leer: Christus alleen is nie genoeg nie. By die offer van die kruis moet nog ons wetswerke kom, die besnydenis en nog ‘n paar werke.

En die lidmate het onder die betowering van hierdie mense se preke gekom. Verbysterend, nie waar nie? Hier is mense wat die mooi skildery van die kruis onder oë gehad het, maar toe hierdie dwaalleraars kom met hulle boodskap, is hulle betower.

Hoe op aarde is dit moontlik?

  • Ons moet die krag van die duiwel en sy lis nooit onderskat nie – ook nie vandag nie.
  • Daarby is ons so swak dat ons vir geen oomblik staande kan bly uit ons eie nie. Die Galasiërs is betower deur die woorde van die dwaalleraars. Hulle het onder die indruk daarvan gekom. Hulle oë is verblind deur die dwaalleer, sodat hulle nie meer ingesien het dat Christus alleen ons verlos nie.

‘n Mens kan die ontsteltenis van Paulus hoor, wanneer hy sê: O, onverstandige Galasiërs. Ons moet nie dink dat die apostel daarmee maar net sê dat hulle dom is nie. Onverstandigheid of dwaasheid het niks met ‘n lae IK te make nie. Die woord onverstandig of dwaas het ‘n baie ernstiger betekenis. Dwaasheid is om af te wyk van die Woord. Wysheid daarenteen is om uit die Woord te leef en dit in jou lewe toe te pas. Wysheid het ook alles te make met Christus en sy kruis. Hy word die wysheid van God genoem (1 Kor.1:24,30; 2:7). As ons alles van Hom alleen verwag, ons verlossing van die skuld en die mag van die sonde – dan is ons waarlik wys.

Ons leef in ‘n tyd van valse verdraagsaamheid. Ons meen: Dit is nie so erg as sektes leer dat ons by die werk van Christus nog iets van onsself moet voeg nie. Maar die Bybel noem dit dwaasheid. Die Bybel sê: Wie dit doen, gaan weg van die Heilige Gees wat Christus bring. Wie enigsins vertrou op eie werke eindig by die vlees, by sy eie krag. Dan is jy nie meer by Christus nie. Daar is geen tussenweg nie: Christus is vir ons of alles of niks nie.

Maar ons kom by die tweede:

2.2. Hoe Paulus die betowering van die dwaalleer verbreek

‘n Paar jaar gelede was dit in die nuus hoe daar van ‘n bekende skilder se werke namaaksels, vervalsings, gemaak is. Daarmee kan ons die leer van hierdie valse apostels vergelyk. Die skildery van die dwaalleraars was ‘n namaaksel. Dit is nie die egte, die oorspronklike evangelie nie. Dit is nie die ware evangelie nie. Dit kan nie red nie. Nou is dit egter met gewone skilderye al so moeilik om die egte skildery van die vervalsing te onderskei. Met dwaalleer is dit nóg moeiliker.

Hoe bewys Paulus dat sy prediking van Christus alleen reg is en dat die dwaalleraars se preke van Christus plus ons goeie werke verkeerd is?

Hy doen dit met die Woord. Paulus doen twee dinge: Eers wys hy die Galasiërs op hulle eie ervaring en tweedens wys hy hulle op die voorbeeld van Abraham. Hy wys hulle dus op God se openbaring in hulle ervaring en God se openbaring in die lewe van Abraham.

  1. In die eerste plek wys hy die Galasiërs op hulle eie ervaring van God se werke.

In vers 2 en 5 vra hy aan hulle: Hoe het julle destyds, toe julle tot geloof en bekering gekom het, die Heilige Gees ontvang? Het God julle sy Heilige Gees gegee en kragte, wonders onder julle gedoen, omdat julle die wet onderhou het? Of het julle die Heilige Gees ontvang, omdat julle die evangelie geglo het? Het julle die Heilige Gees deur goeie werke ontvang of deur geloof alleen?

Dit is duidelik wat die antwoord op hierdie vraag is. Paulus het na Galasië gekom en die evangelie aan hulle gepreek. Die Galasiërs was nie besny nie. Hulle het nie allerhande wette onderhou nie. Inteendeel, hulle was nog onbesnede heidene. Maar toe hulle tot geloof in die gekruisigde Jesus gekom het, het hulle die Heilige Gees ontvang en sy kragtige werking ervaar.

In Handelinge 14 vers 6 tot 10 het ons voorbeeld van hulle ervaring, van God se openbaring aan hulle in hulle lewe. In Listre, ‘n dorp in die landstreek Galasië, het daar ‘n man gesit wat kreupel was van sy geboorte af. Hy het geluister, terwyl Paulus preek en toe Paulus sien dat hy geloof het om gesond te word, het die apostel met ‘n groot stem gesê: Staan regop op jou voete. Daar het ons ‘n praktiese voorbeeld dat God die kragte onder die Galasiërs gewerk het uit die prediking van die geloof. Deur die wonder van die prediking het dié man tot geloof gekom en as vrug van prediking van geloof het God die wonder gedoen en hom genees. Hy is nie gesondgemaak, omdat hy besny was nie, maar deur die geloof alleen. Deur die geloof alleen het hy die wonder van God se verlossing ervaar.

Handelinge is die boek wat vertel van die apostels wat al prekende deur die land gegaan het. Oral waar hulle gekom het, het die apostels maar een ding gedoen: Hulle het Christus, sy kruis en opstanding, in die preke afgeskilder. Ja, dit is wat hulle gedoen het: Hulle het die skildery van Golgota deur die wêreld gedra en aan mense laat sien. En oral waar mense deur hierdie mooiste skildery ooit aangegryp is en tot geloof gekom het, daar het hulle die Heilige Gees ontvang.

Die Heilige Gees ry as ‘t ware op die wa van die prediking van die gekruisigde Christus die gemeente en die mensehart binne. So word die Heilige Gees, die groot Gawe van die eindtyd, ontvang. Hy maak wat dood is lewend. Hy maak van ‘n sogenaamd goeie mens ‘n skuldbewuste sondaar, iemand wat van genade alleen wil lewe.

èTelkens is die Gees DUS ontvang wanneer mense tot geloof in die prediking gekom het.

  1. En dan kom Paulus met ‘n tweede argument teen die dwaalleraars: die voorbeeld van Abraham.

Paulus neem as ‘t ware die Bybel van daardie tyd, die Ou Testament, in sy hand. In die Woord laat hy die gemeentes sien: Sy leer, die leer van geregtigheid deur die geloof alleen, is nie ‘n nuwe leer is nie. Hierdie leer is alreeds by Abraham te vinde.

Paulus vat die gemeentes terug na Genesis 15. Op ‘n dag het die HERE aan Abraham verskyn en hom na buite geneem en beveel: “Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: So sal jou nageslag wees” (v.3). Dit was God se belofte aan Abraham. Mensliker wys gesproke was dit nie moontlik dat hierdie belofte in vervulling kon gaan nie. Immers, Sara was onvrugbaar en sy en Abraham was alreeds op ver gevorderde leeftyd. Maar hoe onmoontlik dit ook al gelyk het dat hierdie belofte waar kon word, Abraham het die HERE geglo. En dan staan daar: Die HERE het hom hierdie geloof tot geregtigheid gereken (v.6).

In Rom.4:9-12 kom Paulus weer terug op die geskiedenis van Genesis 15. Daar wys hy weer daarop: Abraham is nie regverdig, omdat hy iets gedoen, wetswerke gedoen het nie. Nee, hy is geregverdig deur die geloof alleen, net omdat hy God se belofte geglo het. Daarby voeg Paulus die argument: Die wet en die besnydenis was op daardie stadium nog nie eens gegee nie. Die besnydenis het eers later, in Genesis 17, gekom en die wet nog veel later. Die wet, die besnydenis, het dus geen rol gespeel in Abraham se regverdiging nie, maar net die geloof alleen.

Dit is van die uiterste belang dat ons sal sien hoe Paulus die betowering van die dwaalleraars verbreek: Hy doen dit met die Bybel. Die Woord is die swaard van die Gees (Ef.6:17). Paulus kom met die Ou Testament, met die voorbeeld van Abraham. Hy kom ook met die Nuwe Testament, met die ervaring van die Galasiërs. In die lig van die Skrif word dit duidelik: die skildery van die dwaalleraars is ‘n namaaksel. Dit is nie die evangelie nie.

3. Slot

In die Woord word aan ons ‘n skildery voorgehou. Op daardie skildery staan Christus en sy kruis. Die Bybel is nie ‘n skildery van wat ons moet doen om gered te word nie. Dit is die skildery van wat Christus alleen
gedoen het om ons voor God te regverdig.

Daaroor moet dit ook vandag in die prediking gaan: dat predikers deur die krag van die Heilige Gees die grootste kunswerk ooit aan u sal laat sien: die skildery van die kruis. Maar blindes kan ‘n skildery nie sien en waardeer nie. Daarom moet ons voortdurend bid dat die Heilige Gees ons die oog van die geloof sal gee, sodat ons met verwondering sal kyk na wat Jesus Christus en Hy alleen gedoen het deur sy kruis om ons te red.

AMEN

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s