Preek Sondag 8

Lees: II Korintiërs 13

Teks: II Korintiërs 13:13

H.K.: 8:24-25

Psalms: Ps 98:1,2; Sk.27; Ps 107:1,2; Ps 98:3,4; Ps 99:1,2

1. Inleiding

Wat is jou enigste troos? Dit is die heel eerste vraag van ons Heidelbergse Kategismus. Na aanleiding daarvan staan die Heidelberger ook bekend as die troosboekie. Ons belydenis wil ons troos.

Dit moet u ook in gedagte hou as ons vandag oor die moeilike leer van die Drie-eenheid gaan handel. Daarmee wil die Kategismus ons nie vermoei met geleerde sake wat eintlik net in dominees se studeerkamer tuishoort nie. O nee. Dit gaan om troos, ons enigste troos in lewe en in sterwe. Ons Kategismus wil ons troos met die leerstuk van die Drie-eenheid.

In hierdie verband let ons op die volgende:

 1. God Drie-enig is die troosryke INHOUD van ons geloof;
 2. God geopenbaar Hom so IN DIE WOORD: as Drie-enige God;
 3. Die NOODSAAK van hierdie geloof

2.1. God Drie-enig is die INHOUD van ons geloof

Die Kategismus is ‘n wonderlike eenheid. In vraag 22 is die vraag gestel: “Wát moet ‘n Christen glo?” Daarop was die antwoord kort en kragtig: God se belofte in die evangelie.

Maar wàt
beloof God in die Woord? Nie maar net iets nie, maar HOMSELF. In Genesis 17:7 sê die HERE vir Abraham: “En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou”. God self is dus die inhoud van ons geloof. Op Hom is ons geloof gerig, op Hom steun ons deur die geloof, aan Hom hou ons vas, op Hom vertrou ons.

Hierdie belofte word opgesom in die Twaalf Artikels. In vraag 24 word die vraag gestel: Hoe word hierdie artikels ingedeel? Dan volg die antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede oor God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking.

Dit is nie sommer maar net ‘n indeling nie. Dit is ‘n indeling wat vir ons saamvat waaroor die Twaalf Artikels gaan. Dit handel oor God, God Drie-enig, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. God Drie-enig is die inhoud van ons geloof.

Ons bely dat God die Drie-enige God is. As ons bely dat God die Drie-enige is, mag ons belydenis nooit bloot u stukkie ‘n verstandskennis wees nie. Ons bely nie alleen Wie en wat God is nie, maar Wie en wat God Drie-enig VIR ONS is: wat Hy vir ONS doen en vir ONS beteken. In vraag en antwoord 24 hoor ons drie maal die woord ONS: Die Twaalf Artikels word in drie dele verdeel: “die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede oor God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking”. Ons druk in hierdie belydenis dus uit: dat God die Vader ons gemaak het en onderhou, dat God die Seun ons Verlosser is deur sy bloed en dat God die Heilige Gees ons reinig en heilig.

En al hierdie dinge kom ook terug in ons ryk doopsformulier. Daar word so duidelik as wat maar kan kom aan ons uiteengesit dat God self, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees aan ons beloof word. En by herhaling hoor ons: ons, ons ons! Luister maar mooi: “As ons in die Naam van DIE VADER gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat Hy ‘n ewige genadeverbond met ons oprig (Genesis 17:7, Galasiërs 4:6-7), ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik. En as ons in die Naam van DIE SEUN gedoop word, verseël die Seun aan ons dat Hy ons in sy bloed so van al ons sondes was – waarmee Hy ons in sy dood en opstanding inlyf – dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word (1 Korintiërs 1:30). Net so ook as ons in die Naam van DIE HEILIGE GEES gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat Hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig (1 Korintiërs 12:13) deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word (Romeine 8:9, 15, 16 )”.

Maar nou ons tweede hoofpunt? Waar kom ons daaraan? Hoe weet ons dat God één is en tog drie Persone?

2.2. God openbaar Hom so IN SY WOORD

, sê ons Heidelbergse Kategismus:

 • IN DIE WOORD WORD AAN ONS GEOPENBAAR DAT GOD EEN IS:

  Ek noem net een teks. Aan die gemeente van Korinthe (1 Kor.8:4) skrywe Paulus: “Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat ‘n afgod
  niks
  in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een ( nl. die Here).

Daar is dus net één God. Maar uit die Bybel leer ons :

 • In hierdie één Goddelike wese is daar DRIE PERSONE:

Ek noem net twee voorbeelde:

 • Die evangelis Mattheus vertel in hoofstuk 3:13 tot 17 aan ons die hoe Jesus deur Johannes die Doper in die Jordaanrivier gedoop is. Toe die Here Jesus uit die water opgeklim het, het daar iets heel besonders gebeur: Die hemele het meteens vir Hom oopgegaan en die Gees van God het “soos ‘n duif” op Jesus neergedaal. Daarop het ‘n magtige stem, die stem van die Vader, uit die hemel gesê: “Dit is my geliefde Seun in wie ek ‘n welbehae het.”
 • Die tweede teks is 2 Korinthiërs 13:13: Wanneer die apostel Paulus sy tweede brief aan die Korinthiërs afsluit, bid hy die gemeente wat hom so na aan die hart gelê het, die seën van die Drie-enige God toe: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God (die Vader – AHB) en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal”.

Maar nou die derde punt van die preek: Is hierdie belydenis nou werklik so belangrik?

Ek staan met u stil by:

2.3. Die NOODSAAK dat ons dit moet glo

As lidmaat mag u maklik dink: Is hierdie nie bloot ‘n dor stukkie leer wat vir ‘n gewone lidmaat niks te sê en weinig te beteken het nie. Is die getwis en gepraat oor die Drie-eenheid van God net maar net ‘n gekibbel is van ‘n klomp wetenskaplikes, wat nie veel te sê het vir die minder geleerde gelowige nie.

 • Om u te laat hoor van hoeveel belang hierdie belydenis vir u troos, vir u ewige wel en wee is, wil ek u eerstens weer terugvat na vraag en antwoord 20. Daar het ons bely dat nie alle mense deur Christus salig word nie. Slegs sekere mense word gered: daardie mense wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem. Die geloof is noodsaaklik. En vandag het ons hoor wát daardie ware geloof is, daardie geloof wat ons salig maak: Dit is geloof in God Drie-enig. Sien u dus dat die belydenis oor die Drie-eenheid nie ‘n onbenullig saak is nie? Ons geloof is nie maar net so ‘n vae geloof in ‘n God nie, maar geloof in dié God wat Hom in die Bybel aan ons geopenbaar het as die enigste God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. ‘n Ander God is daar nie. ‘n Ander geloof is daar nie.
 • Om u van die absolute noodsaak van u geloof in hierdie belydenis te oortuig, vestig ek u aandag tweedens op die herkoms daarvan. Ons belydenis sê dat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (v/a 25). In die Bybel maak God Hom aan ons bekend as die Drie-enige.

  As dit nie belangrik was vir ons om te weet nie, sou God dit nie in sy Woord aan ons geopenbaar het nie. Van die Woord bely ons immers in die NGB (art.2): God maak Hom deur sy heilige en Goddelike Woord aan ons bekend en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort. Ons bely dus: Dit wat ons in die Bybel het, het ons nodig vir die eer van God en vir ons saligheid. Dit wil sê: In ons kennis van God as Drie-enige God gaan dit nie maar om ‘n onbelangrike stukkie kennis nie, maar die eer van God en ons heil, ons saligheid, word daardeur geraak. As u God wil eer, moet u Hom so bely, as u salig wil word, moet u Hom so ken – as die Drie-enige God.

Ons belydenisskrifte en ons formuliere is vol van die noodsaak van hierdie geloof.

 • In die Geloofsbelydenis van Athanasius, een van ons belydenisskrifte, word dit baie skerp gestel. Daar bely ons naamlik aangaande die leer van die Drie-eenheid: “Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig – Let Wel! – dat hy die algemene geloof (in die Drie-eenheid -AHB) moet vashou.” En dan vervolg Athanasius: “As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan!” En ‘n ent verder aan: “Wie …. salig wil word, moet so oor die Drie-eenheid dink. …. Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie”.
 • In ons doopsformulier word God Drie-enig aan ons BELOOF. Daar beloof God dat Hy ons Vader wil wees; daar word Christus en sy verlossing aan ons beloof; en God die Heilige Gees wat ons heilig maak. Maar in dieselfde doopsformulier word ook aan ons die EIS gestel: “Ons moet …. hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte”. Ook ons doopsformulier leer dus: nie maar enige geloof nie, maar geloof in die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees – Hóm moet ons aanhang.

  ONS – “Ons moet …. hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en liefhê…”, sê ons doopsformulier. Daar het u weer daardie “ons”. Hierdie belydenis het geen waarde as u nie kan sê: “ons”, nie. Deur die geloof moet ons bely: God die Vader is ons Skepper en Bewaarder, God die Seun is ons Verlosser en God die Heilige Gees is ons Heiligmaker. Deur die geloof eien ons God Drie-enig vir ons toe. Deur die geloof in God Drie-enig kry ons deel aan die belofte dat die Drie-enige God ons God wil wees.

Dit is noodsaaklik dat ons moet weet van die Drie-eenheid. Ons moet in die geloof weet: Daar is maar een weg terug na God die Vader: deur God die Seun. Ons moet glo dat Hy ware mens geword het en ons sondes op Hom geneem het. Ons moet glo dat Hy deur die krag van sy Godheid die toorn van God wat op sy menslike natuur uitgestort is, kon dra om ons daarvan te red. Ons moet glo in God die Heilige Gees en ons moet in die geloof weet dat ons alleen deur Hom tot geloof in Christus kan kom.

Omdat God ‘n Drie-enige God is, kon God die Vader sy Seun in die wêreld stuur om mens te word, om die wet te vervul en ons straf te dra. Omdat God ‘n Drie-enige God is, kon God die Vader en God die Seun die Heilige Gees stuur om in ons te woon en om ons die geloof te skenk.

 1. God die Vader word ten hoogste verheerlik in die Seun
 2. Die Seun het gekom om die Vader te verheerlik en te openbaar
 3. Die Heilige Gees doen niks liewer as om die Seun te verheerlik en te openbaar nie.

3. Slot

God Drie-enige is die hart, die inhoud, die rykdom van ons geloof. As ons God het, het ons alles.

God Drie-enig – dit is geen droeë, onbelangrike teorie nie. Dit is kennis waarsonder ons nie kan salig word nie. Dit is kennis waardeur God geëer word.

AMEN

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s