(15) Die Psalms van Christus

Psalm 1: Salig – die Saligmaker, die salige Weg

Salig – ’n paar keer in Die Psalms van Christus het die woord al ter sprake gekom.

Daaroor gaan dit in die Psalms: oor salig-heid, óns saligheid en veral  – veral oor Hom wat ons salig maak, ons Saligmaker, sy saligmakende Woord en sy saligmakende werke.

Laat ek begin deur te sê: om salig te vertaal met gelukkig soos die 1983- en die 2016-vertaling doen, is nie ’n goeie, duidelike vertaling nie. Salig het ’n dieper betekenis. Dit gaan nie oor gewone geluk nie nie, maar oor die herstelde verhouding met God. As jy sy saligheid-gewende beloftes het, sy saligmakende werke glo, God se Saligmaker, dan staan jy in ’n salige. geseënde verhouding met God. Nie maar aardse geluk nie, maar onder die menigvuldige seëninge van die God van volle saligheid.

Kyk nou maar na die man van Psalm 1. Hoekom is hy salig? Omdat hy luister na die Woord en in die salige Woord sy vreugde vind. Dít is die weg van die regverdige: om te leef uit en jou te verbly in die Woord – om te leef uit die Weg, Christus. En die HERE ken hierdie weg van die regverdige. Ken – Hy het dit lief. Hy skenk sy saligheid aan almal wat by hierdie salige Weg leef.

Dit gaan in Psalm 1 en in die hele Psalmboek oor die Saligmaker en sy salige Weg. Salig is almal wat by Hom skuil (2:12). Hoe salig is die volk wat luister na U Woord (Ps 89:6 – Totius).

Totius se Beryming vat alless so mooi saam:

God ken die pad waarop sy volk moet gaan;

sy oog is dit wat hulle gadeslaan

en met sy lig hul lewenspad bestraal het (Ps 1:4)

En lees dan daarby (weer die Woord van Ps 1, waarin die regverdige hom verbly):

Hoe salig is die volk wat luister na u woord,

hul wandel in die lig wat van U afstraal, voort. (Ps 89:6)

 

 

Kersboodskap 2017. Christus die brood van die lewe

Christus is die brood van die lewe, omdat sy lewe nie n leef was nie, maar n sterwe van die begin af. Hy is die brood wat van sy geboorte af gebreek is onder die toorn van God oor ons sondes, sodat ons kan leef elke dag, werklik kan lewe onder die liefdeshand van die Vader. Kersfees is nie n romantiese verhaaltjie van n babatjie in n krip nie, maar die verhaal van die brood wat oor my sondes gebreek is. As ek nie sondebesef het nie, sal Kersfees nooit iets besonders vir my sê nie. Kersfees is vir hongeriges en sondebesef is n aptytwekker na die brood van die lewe vir sterwendes, wat deur Hom opstaan. Mt5:6. Net hongeriges word deur Hom versadig. Net hulle is salig.

Genade-haat tot ewig-sterwens toe, genade-liefde tot ewig-lewens toe

Jona kon dit nie vát dat God Nineve genadig was nie. Hy was warm daaroor, hy het gebrand daaroor (so staan dit letterlik in Jona 4:1). In goeie Afrikaans sou ons sê: Dit het hom warm onder die kraag gemaak, Hy het gekook van woede. Hy het gegloei van haat en dit – dit oor, ja, dit oor wat die HERE gedoen het, oor die HERE se genade.

Hy het die genade só gehaat, dat hy tot God gebid het: Ag, HERE, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug; want ek het geweet dat U ‘n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil. o HERE, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe.

 • Die ou mens in ons wil sterf van haat oor God se genade.
 • Die nuwe mens in ons wil lewe vir Hom lewe oor sy genade.

Dit is die teenstelling tussen die ou mens en die nuwe mens:

 • Die ou mens: genade-haat tot sterwens toe;
 • Die nuwe mens: genade-liefde tot lewens-liefde toe … lewe vir Christus, lief wees vir Christus.

Ja, en dit moet ons nooit vergeet nie: … Die nuwe mens in ons word lewend deur lewegewende genade.

Ja, dit is lewe vir Christus deur die genadige kruis-en-opstanding-liefde van Christus. Daardeur word die liefde gebore, gewek: deur Christus se liefde alleen, deur genade-liefde van God alleen. En só, deur Hom:

so sal die liefde (God se liefde in Christus) liefde (in ons) wek (Psalm 133:1 – Totius)

Dit is nou die kontras tussen die ou mens en die nuwe mens in ons:

 • Genade-haat;
 • Genade-liefde.

Samevattend:

 • Genade-haat uit die haat-hart van die ou mens is tot die ewige dood toe … genade-haat tot ewig-sterwens toe
 • Genade-liefde uit die liefde-hart van die nuwe mens is tot die ewige lewe toe … genade-liefde tot ewig-lewens toe.

En

 • Jona se gebed in Jona 3 is ‘n lofpsalm.
 • Sy gebed in hoofstuk 4 is ‘n klaaglied.

Reformasie 500 en Kohlbrugge: Wat moet ek doen om salig te word? Niks nie!

Deur die geloof alleen – dit was een van die leringe van die Reformasie.

Wat is geloof? Dít : geloof is om te leef van God se werke in Christus; om geregverdig te word alleen deur die werke Christus alleen..

Kohlbrugge maak in die verband ‘n mooi opmerking:(en ek parafraseer ‘n bietjie):

Die Here skryf aan die mens geen wette (werke) voor (waardeur hy homself moet red of ‘n bydrae moet lewer nie) nie. (Nee,) maar (die Here) skenk aan hom genade. Dit wil die Here egter (van ons) hê: dat die mens ‘n arme, ‘n bedelaar (moet) bly, (ja) dít wil Hy hê! Wat wil Hy (die Here) hê? (Die mens ) wat vol is (vol eie werke), wil Hy nie vol maak nie, maar (die mens) wat leeg is, hom sal Hy vol maak …. Die werke (die wetswerke wat God eis) sal wel daar wees as ons maar net by ons Heiland leef (AHB = Want dan het ons Christus se werke!). Wat moet ek doen om salig te word? vra u. En ek antwoord: niks nie! Vra dit weer en weer en ek antwoord (weer en weer): niks nie! Antwoord u daarop: Maar die apostel sê tog: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal salig word! Wel, doen dit dan”).”

(14) Die Psalms van Christus

Psalm 1 en 2: salig-rampsalig

Die Hebreeuse digkuns is so wonderlik mooi.

Kyk nou maar na Psalm 1:

 • Dit begin met die woord welgeluksalig of geseënd (vers 1) en
 • Dit eindig met die woord vergaan (vers 6).

Ons kan dit ook gerus vertaal met: salig en rampsalig.

Daaroor gaan dit in die 150 Psalms: oor saligheid of rampsalig, geseënd of vervloek.

Op daardie noot eindig Psalm 2 (v 12) ook, met salig en rampsalig:

 • Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam.
 • Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Met geseënd begin Psalm 1 en daarmee eindig Psalm 2. Dit laat ons sien dat hierdie twee Psalms ‘n eenheid is.

In Psalm 1 en 2 gaan dit oor twee paaie:

 • Die weg of lewenspad van die regverdige is geseënd;
 • Die van die goddelose sal vergaan.

Op watter weg is jy? Dit word bepaal deur na wie se woord jy luister:

 • Die regverdige luister na die Woord (1:2).
 • Teenoor die Woord staan die luister na raad of woord van die goddelose (1:1).

In die bergrede praat ons Here Jesus Christus ook van die twee paaie en die uiteinde daarvan:

 • Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.
 • Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Matteus 7:13-14

In Matteus 7:24 maak Jesus dit duidelik dat dit gaan oor luister na sy Woord.

 • Die gelowige oordink die Woord (1:2)
 • Die goddelose oordink (dieselfde woord as in 1:2) opstand teen die Woord van Christus (2:1).

Jona en die groot vis

Daar is al baie gespekuleer oor die groot vis wat Jona ingesluk het (Jona 1:17). Daar is selfs vertalings wat dink dat dit ‘n walvis was. Dit is in elk geval ‘n sinnelose gepraat, want die teks sê dit nie. Daar staan net: ‘n groot vis.

Boonop trek dit die aandag af van dit waaroor dit eintlik gaan: die HERE se werk. het die groot vis beskik het.

Spurgeon het die spot gedryf met al hierdie spekulasies. Hy het in ‘n preek gesê: Hy dink dit was ‘n Arminiaanse vis. Want, sê hy, toe Jona met sy Gereformeerde belydenis kom (2:9 Die heil behoort aan die HERE – dws die verlossing is net die HERE se werk), het die Arminiaanse vis hom uitgespoeg.

Die Arminiane (vir wie dit dalk nie weet nie) is die mense wat leer dat Christus nie genoeg is nie, maar dat ons werke ook ‘n bydrae tot ons verlossing lewer.

Die Calvinistiese dominee Jona was vir die Arminiaanse vis nie ‘n smaaklik happie nie … 🙂

(12) Die Psalms van Christus

Psalm 2: die wêreldgeskiedenis in ’n neutedop – ’n rewolusie wat reeds verloor is

 

In Psalm 2 het ons die wêreldgeskiedenis in ’n neutedop: die opstand van konings en nasies teen die gesalfde Koning van die HERE, ons Here Jesus Christus.

Hierdie stryd het reeds in Genesis 3 begin: die stryd van die slangesaad teen die vrouesaad. Die vrouesaad is in die eerste plek Christus en almal wat in Hom glo. Die slangesaad is die duiwel en die Antichris en alle ongelowiges.

Ook ons in Suid-Afrika bevind ons midde-in die stryd. Die Christendom word op verskillende maniere aangeval: nie net deur konings en heidene nie, maar ook deur dwaalleer.

In hierdie verband is Psalm 2 so heerlik troosryk.

Ek wil julle ook die skoonheid van die Hebreeuse digkuns laat sien.

Dit digter val met die deur in die huis met die vraag: Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

Die vraag is nie ’n vraag na die rede vir die opstand nie, so asof die digter nie weet hoekom hulle dit doen nie. Dit is ’n stukkie Hebreeuse digkuns, waarmee die digter sy verbasing uitspreek. Die digter roep as ’t ware uit: Hoe op aarde kry hulle soveel dwaasheid in hulle koppe. Dit is be-lag-lik. Daarom lag Hy wat in die hemel woon vir hulle (vers 4).

Waarom … bedink die volke nietige dinge? Die woorde nietige dinge is nog ’n besondere Hebreeuse digkuns. Die digter vervang dit wat eintlik daar verwag word, rewolusie, met die resultaat: nietige dinge. Hy kon geskryf het: Waarom … bedink die volke rewolusie? Maar hy doen dit anders. Hy laat die uiteinde van die opstand sien: nietigheid, tevergeefsheid. Wat hulle bedink en probeer loop op niks uit nie.

In die vervolg sien ons nog Hebreeuse digkuns, waarmee die digter die onsinnigheid van die opstand laat sien: Teenoor die konings van die aarde stel hy Hy wat in die hemel woon. Met hierdie woordspeling spot met hy met hulle: Klein aardse koninkies, uit die aarde, grond,  teen Hom wat in die hemel woon, die almagtige Koning. Dit is doodeenvoudig belaglik.

Die Here wil hê dat ons in die lig van hierdie Psalm na gebeure in ons land en in die wêreld sal kyk. Moet ons nou regtig bang en bekommerd wees vir soveel nietigheid en terwyl ons Koning reeds klaar oorwin het.

Ja, die diepste betekenis van die nietige dinge is: Die rewolusie is klaar verloor, die vyand is reeds verslaan. Ja, hulle is besig met ’n verlore saak.

In Handelinge word teruggegryp na hierdie Psalm en dan word dit toegepas op Herodes, Pilatus, die heidene en die Jode:  Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het (= die almagtige Koning van Psalm 2 teenoor die aardse koninkies!) … Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het …  (Handelinge 4:24-30). Hierdie aardse koninkies (Handelinge 10:39-40) het Hom omgebring deur Hom aan ’n kruishout op te hang. Maar hulle rewolusie was ’n mislukking, nietigheid: Want Hom het God op die derde dag opgewek. Hulle hele rewolusie, die kruisiging, het uitgeloop op hulle eie ondergang.

Die rewolusie het misluk. Ons Koning sit aan die regterhand van God. Hy is beklee met alle mag in die hemel en op die aarde (Mt 28). In Christus die Oorwinnaar is ons meer as oorwinnaars (Rom 8:37).

Kyk ons so na die wêreld en die gewoel rondom ons teen kerk en Christendom?