Dooppreek Mika Bogaards

 

Dr AH Bogaards

26 Junie 2016

 

Lees: Efesiérs 5:18-21; en 6:1-4

Teks: Efesiërs 5:18 en 6:1-4

Psalms: Ps. 105:1,2; 9:7; 32:1,3; 105:5,6; 84:1,2

1. Inleiding

Julle het pas hierdie groot belofte afgelê: Here, ons sál hierdie kind van ons in die christelike leer onderrig.

 1. Dit is so ‘n mooi belofte. Want dit is die mooiste wat jy aan jou kind kan gee: om Christus te ken, sy verlossing van die skuld en die mag van die sonde.

 2. Maar dit is ook ‘n baie ernstige belofte.

 1. Want dit het julle nie vir ménse beloof nie. Julle het dit vir Gód beloof: Here, ons sal hierdie kind van u grootmaak as Christin.

 2. Wat hierdie belofte nog des te ernstiger maak, is hierdie waarheid: ons kinders is eintlik nie óns kinders is nie. Hulle is Gód se kinders! Hy het hulle aan ons geleen; Hy het hulle aan ons sorg toevertrou. Daarom sal eenmaal die dag kom dat die Here van ons rekenskap sal eis: Wat het julle met mý kinders gedoen?

Maar nou moet ons in die lig van die Bybels sê: Dit is ‘n onmoontlike belofte vir sondige ouers onmoontlik vir sondige mense. En net so is dit vir sondige kinders’n onmoontlike bevel: om gehoorsame kinders te wees.

Nee, nee sélf sal ons dit nóóit regkry nie! Ons kan immers ons kinders se sondige harte nie verander nie; ons kan nie eens ons eie sondige ouerharte verander nie.

Maar ek verkondig aan ouers en kinders die hulp van God: die evangelie van God se hulp aan hulpelose ouers; die blye boodskap God se hulp aan hulpelose kinders.

Deur die krag van sy Gees en Woord sal ons instaatstel om die belofte na te kom. Deur die krag van Christus se oorwinning sal ons goeie ouers en gehoorsame kinders maak – nét Hý! Net Hy alleen.

Ons tema is: Die opdrag om goeie ouers en gehoorsame kinders te wees en hoe God ons daartoe instaat stel.

Ek staan stil by drie punte:

1. Die Goddelike genadegeskenk van goeie ouerskap en goeie kindskap;

2. die opdrag om onderdanige kinders te wees; en

3. die bevel om gehoorsame ouers te wees.

2.1. Die Goddelike gawe van goeie ouerskap en goeie kindskap

Van nature is ons nié goeie ouers nie en nié voorbeeldige kinders nie. Die Bybel laat ons die teendeel sien (Ef 4:17-19).

Dit is eers wanneer Gód in ons lewe ingryp, dat ons goeie ouers en kinders word. Hy maak ons wat ons nie is nie.

En dít laat ons Skrifgedeelte ons sien: hoé God dit doen, hoé Hy verlossend sy hande na ons toe uitsteek – en ons herskep.

In Efesiërs 5 vers 18 leer God ons naamlik die geheim, die oorsprong van goeie ouerskap en kindskap. Daar skryf Paulus … word met die Heilige Gees vervul. Eintlik staan daar nie word mét die Gees vervul nie. Ons sou beter kon vertaal: … word deúr die Heilige Gees vervul.

Om deur die Gees vervul te word, beteken heel eenvoudig: Die Heilige Gees vul ons, Hy maak ons vol met iets. Hy stort ons harte tot oorlopens toe vol met iets. Dan is ons harte so vol daarvan, van daardie iets, dat dit ons hele hart beheers en in beslag neem – nie meer die sonde nie, maar Iets anders.

Wat is daardie Iets? Nee, dit is nie Iets nie, dit is Iemand: dit is Christus!

In Kolossense 3:16-22 behandel Paulus ook die verhouding ouers en kinders. Die gedeelte lyk baie na ons Skrifgedeelte. Maar daar is een grootverskil: Daar staan nie: word deur die Heilige Gees vervul nie. In plaas daarvan staan daar: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon … Daarmee word vir ons presies gesê wat dit beteken om deur die Heilige Gees vervul te word. Om deur die Gees vervul te word, beteken doodeenvoudig: dat die woord van Christus ryklik in ons woon. Dit is waarmee die Heilige Gees ons harte tot oorlopens toe vol maak: met die woord van Christus, met die rykdom van Christus!

Om dit nou maar so te sê: wie vol is van die Heilige Gees, is vol van Christus.

En – wie vol is van Christus is ‘n goeie ouer en ‘n goeie kind, want Christus verlos ons van die sonde.

Maar dit beteken dan: Dit is lewensnoodsaaklik dat ons moet weet hoé ons deur die Gees en met die Woord vervul word? Hoe gebeur dit? Wat moet ons doen?

Daarop antwoord ek so:

 • Dit gebeur deur die gebed en

 • deur die Woord

 1. Vervulling met die Heilige Gees is eerstens iets waarvoor ‘n mens moet bid.

In Efesiërs 3 vers 14 sien ons Paulus op die pad van die gebed loop. Hy het die Vader gebid dat die Heilige Gees in die Efesiërs se harte sal werk. Hy het gebid dat die Heilige Gees hulle die geloof sal gee, sodat Christus deur die geloof in hulle harte sal woon. Hy het gebid dat die Heilige Gees hulle sal inplant en sal wortel in die liefde van Christus (Ef 3:16-19). En weet u wat is daardie liefde? Die kruis en opstanding van Christus, sy verlossing van die sonde.

In antwoord op ons gebed skenk die Vader dus aan ons die Heilige Gees. En die gevolg van die Heilige Gees se werk is dat Christus, ons Verlosser, deur die geloof in ons harte woon. Dan word ons hart ‘n woning, ‘n tempel van Christus en sy Gees. En so woon en heers Hy ook in ons gesin. Dan word ook ons huisgesin ‘n tempel waarin Christus heers en woon.

Dit leer ons hoe belangrik die gebed in die gesinslewe is.

 1. Maar hoé maak die Heilige Gees ons vol met Christus? Waarmee doen Hy dit? Dit in die tweede plek: dit het alles met die Woord te make: om die Woord te lees. Want vervulling met die Heilige Gees beteken: die Heilige Gees dra die Woord van Christus in ons hart. Hy laat die woord van Christus ryklik in ons woon

Ons moet altyd onthou: Die Heilige Gees is die Gees van die Woord. As ons Hom soek, moet ons Hom daar gaan soek in die Bybel. Die Bybel is die werkswinkel van die Heilige Gees. Hy kom na ons toe in die kleed van die Evangelie. Hy stort ons vol met die rykdom van die Woord. Hy vervul ons met die verlossingswerk van Christus. En dan heers Christus in ons en dan maak Hy ons deur sy kruis en opstanding nuwe ouers en nuwe kinders vol van liefde.

Waar ouers aangegryp is deur die woord van die kruis en opstanding van Christus, waar kinders glo in die verlossingswoord van Jesus – daar kry jy ouers en kinders wat werklik lief is vir mekaar. Daar kry jy ouers wat hulle kinders op die regte manier opvoed; en daar kry jy kinders wat luister na gesag. Die Heilige Gees doen dit deur die krag van die Woord. Dit leer ons hoe belangrik huisgodsdiens, hoe noodsaaklik daaglikse Bybel-lees, in die gesinslewe is.

In Efesiërs 5 vers 19 tot 21 laat Paulus ons sien hoe ‘n Gees-vervulde lewe lyk: Gees-vervulde mense is mense wat mekaar met Psalms vertel en leer van die groot dade van God. As jy Gees-vervuld is, sal jy vol wees van Golgota en jy sal as ouers jou kinders daarvan vertel. Jou hele lewe – jou woorde, jou dade – word dan ‘n lied, ‘n lied wat sing van Christus se verlossing in jou lewe.

In vers 21 maak Paulus ook die volgende merkwaardige opmerking oor Gees-vervulde ouers en kinders: hulle is aan mekaar onderdanig in die vrees van Christus. Kinders en ouers word aan mekaar onderdanig, hulle word aan mekaar diensbaar deur die Heilige Gees. Hoe moet ons dit verstaan? Moet ek as ouer nou ‘n slaaf van my kind word en in alles vir hom spring? Nee, ons sal die onderdanigheid moet sien in verband met die woorde die vrees van Christus. In ons diensbaarheid aan ons kinders moet ons vrees, moet ons eerbied vir Christus uitkom. As ek my kind van Jesus leer, dan is ek diensbaar aan hom/haar in die vrees van die Here. En waar kinders vol is van Christus, is hulle onderdanig aan hulle ouers. Ek gee my kind wat die Here van my vra en nie wat die kind eis nie.

Daarmee is ons alreeds by die tweede hoofpunt:

2.2. Die opdrag om onderdanige kinders te wees

Ons leef in ‘n tyd van gesagloosheid. Oral word die gesag uitgedaag. Mense kom in opstand teen die staat, leerlinge luister nie na die onderwysers nie, en kinders is ongehoorsaam aan hulle ouers.

 1. Paulus sien dit in Romeine 1 as ‘n kenmerk van ‘n lewe sonder en los van God. Goddeloosheid (God-losheid, losheid van God) blyk nie net in dinge soos moord, twis nie, maar ook in ongehoorsaamheid aan die ouers (Rom 1:30).

 2. 2 Timoteus 3:1 ev laat dit sien as ‘n kenmerk van die laaste dae, die dae van die Antichris: dat mense liefdeloos en wreed sal wees en – dat hulle ongehoorsaam sal wees aan hulle ouers.

So mag Christen-kinders, so sal Gees-vervulde kinders nie wees nie. Inteendeel:

Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. …dit is reg. En dan word kinders op die reg, die Goddelike reg, gewys: die reg van die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. Dit gaan nie maar bloot oor wat ouers as reg beskou nie, maar dit gaan oor wat die Here bepaal, oor sy reg: Hý eis eerbied vir vader en vir moeder.

As kinders hulle ouers eer, onderwerp hulle hulle aan God se reg. Dit is ook wat bedoel word met die woorde: julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here. Daardie woorde in die Here is ontsettend belangrik. Dit beteken heel eenvoudig: In julle gehoorsaamheid aan julle ouers moet ook julle liefde blyk vir die reg van die Here, vir die vyfde gebod. Kinders wat opstandig is, kom teen die reg van God in opstand. Hulle staan nie maar net teen mense op nie, maar teen die Here self. Die Here wil ons immers deur ons ouers se hand bestuur. Agter ons ouers se regering moet ons God se hand sien.

Eer jou vader en jou moeder— en dan laat Paulus daarop volg: dit is die eerste gebod met ‘n belofte— sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde (Ef 6:2-3):

 1. Ons moet dit nie letterlik verstaan nie: dat die vyfde gebod die eerste gebod met ‘n belofte is. Die tweede gebod het immers ook ‘n belofte. As Paulus daarom die vyfde gebod die eerste gebod met ‘n blofte noem, wil Hy ons eerder wys op die groot belangrikheid van die vyfde gebod – hoe belangrik die ouerhuis is: die huisgodsdiens, die leer van ons kinders in die dinge van Jesus.

 2. Daar is ook ‘n heerlike belofte aan verbind: doen dit sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde .

Op die bevel volg dus ‘n belofte …. Calvyn sê dit so mooi: Met sy bevele dryf die Here ons en met sy beloftes trek Hy ons. Daar wag ‘n heerlike lewe in die Here se teenwoordigheid nou al en vir ewig vir wie die vyfde gebod gehoorsaam.

2.3. Die bevel om gehoorsame ouers te wees

En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here (6:1).

Vaders – natuurlik sluit dit ook die moeders in. Net die man word genoem, omdat hy die hoof van die gesin is.

 1. Vir vaders en vir moeder word eerstens gesê: moenie julle kinders vertoorn nie. Weet u wanneer gebeur dit? As ons in ons opvoedingstaak nie vervul is met die Heilige Gees en met sy Woord nie. Dan ontbreek die ware liefde in ons onderrig en gesag.

 2. Tweedens sê Paulus vir ouers: voed hulle (julle kinders) op in die tug en vermaning van die Here. Dit is belangrik dat ons die woorde van die Here – die tug en vermaning van die Here – moet raaksien. Dit kom hierop neer: in jou ouerhand moet die kinders die hande van die groot Herder van die skape voel. Hulle moet in ons vermaning en onderwys dit ervaar: pa en ma is vol met die Heilige Gees en die heerlike woord van Christus. Hulle moet onder die indruk daarvan wees dat ons Here Jesus deur hulle ouers oor hulle regeer.

Soms verstaan mense tug verkeerd. Hulle dink daarby net aan straf en raas. Maar as ons mooi na Salomo luister, sal ons weet: tug in die Bybelse sin sluit baie meer in as net straf. Tug word deur Salomo ook onderwys genoem: HOOR, julle seuns, na die tug van die vader, en LUISTER om insig te leer ken …verlaat my onderwysing nie. (Spr 4:1-2) Die Bybelse tug onderwys ons in kennis aangaande Christus.

Om dit nou maar alles so saam te vat: Tug beteken om jou kind daarop te wys dat hy na Christus moet luister. Ons moet hulle ook leer dat ons net deur die krag van Christus gehoorsame kinders kan wees. En ons moet ons kinders van vergifnis leer: dat daar by ware berou ook vergewing is en wat ‘n wonder dit is.

3. Slot

Ek wil afsluit met ‘n deel van die slotgebed van ons doopsformulier:

Ons bid U, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind (kinders) van U genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy (sy/hulle) met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in ‘n nuwe lewe mag opstaan (Romeine 6:4ev ). AMEN

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s