Argief

(3) Die Psalms van Christus

Die Psalms van Christus bedoel óók vir die kerk van die Nuwe Testament (1)

Regs-klied en Save As om die hele reeks tot nou toe af te laai in PDF: http://www.enigstetroos.org/pdf/BogaardsAH_PsalmsVanChristusSamevatting.pdf

Daar is diegene wat dink: Die Psalms – soos trouens die hele Ou Testament – is ‘n Joodse boek. Dit is Joodse liedere bedoel vir die mense van die Ou Testament. Ons egter as gelowiges van die Nuwe Verbond moet Nuwe Testamentiese liedere maak en sing – so meen hierdie mense. Die Psalms word steeds ongewilder en onbekender.

Die feit van die saak is egter dat die Nuwe Testamentiese Kerk bevel ontvang om die Psalms te sing.

Ek beperk my tot twee teksgedeeltes:

 • Efesiërs 5:18:-20: …word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus.
 • Kolossense 3:16: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

In Efesiërs 5 sowel as in Kolossense 3 kom dit as bevél tot die gelowiges van die Nuwe Verbond om die Psalms te sing. Die woorde psalms en lofsange en liedere kom uit die Griekse vertaling van die Psalms (Septuagint). Dit is verskillende woorde vir die Psalms. Soms word die Psalms psalms noem (vgl Ps 3:1; 5:1), soms lofsange (Ps 65:2; 40:4) en soms liedere (al die bedevaartsliedere, Ps 121-134). Soms word een Psalm in die Griekse Vertaling selfs met aldrie die woorde beskryf, byvoorbeeld Psalm 67:1) en Psalm 76:1.Ook die uitdrukkings tot eer van die Here, sing en Psalmsing kom by herhaling in die Psalms voor. Die teksgedeeltes (Efesiërs en Kolossense) dus is deurdrenk van Psalmtaal, sodat ons nie hoef te twyfel nie: Die woorde psalms en lofsange en liedere verwys na die Psalms.

Die Psalms het volgens hierdie twee teksgedeeltes ‘n dubbele gerigtheid of funksie:

 • Ons Psalmgesang is gerig op
  mekaar. Daarmee spreek ons met mekaar (Efesiërs) en leer en vermaan ons mekaar (Kolossense 3). Ons Psalmgesang het ‘n opbouende funksie.
 • Ons Psalmgesang is tweedens gerig op
  die Here: Dit is tot eer van die Here.

Dit is baie belangrik om te wys op die woorde wat voorafgaan aan die bevel tot Psalmgesang: Word met die Gees vervul (Ef 5) en Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid (Kol 3). Dit wys ons hoe ons tot Psalmgesang kom: deur Christus en sy Gees. Die twee, word met die Gees vervul en laat die woord van Christus ryklik in julle woon is nie in teëspraak met mekaar nie. Ek kan dit so sê:

 • As ons met die Gees vervul is, woon die woord van Christus ryklik in ons en
 • as die woord van Christus ryklik in ons woon, is ons met die Gees vervul.

Die Gees is die Gees van Christus en Hy doen niks liewer as om Christus na ons toe te bring en in ons te laat woon nie.

Dit is ook besonder veelseggend dat die inwoning van Christus ons tot Psalmgesang bring. Dit laat ons sien waaroor die Psalms gaan: oor Christus. Die mikpunt van die Psalmgesang is sodat die gemeenskap van gelowiges sal groei in Christus – ook dit laat ons sien wat die inhoud van die Psalms is.

Kom ons vat dit so saam:

 • Christus bring ons tot Psalmgesang en
 • Christus bring ons deur Psalmgesang tot groei in Hom.

(2) Die Psalms van Christus

Ons hoor Christus in ál die Psalms

Ons hoef nie ver te soek na Christus in die Psalms nie.

 1. Ons hoor ons sý stem, die stem van die goeie Herder, in élke Psalm.

Dit is heerlik vir die skape, ook die skape van die Nuwe Verbond, om na die stem van die Herder in die Psalms te luister. Die skape ken sy stem en erken sy stem in die spreke van die Psalms tot hulle en hulle volg sy stem in die Woord (Joh.10).

In die Psalms hoor ons die stem van die Herder van Psalm 23. In die Psalms hoor ons hoe Hy ons lei na groen weivelde en hoe Hy ons beskem in donker doodsvalleie. In die Psalms word die herderlike woorde – stem – van Psalm 23 gehoor.

 1. Christus openbaar Hom in ál die Psalms. Hy is inhoud en die agtergrond en die geheim van élke Psalm – ál 150 daarvan.

In die Psalms is daar sogenaamde Messiaanse Psalms. Messiaanse Psalms is Psalms wat so duidelik profeteer van verskillende aspekte in die lewe en werk van Christus. Dink maar net aan Psalm 110, wat verkondig dat Hy gaan sit het aan die regterhand van God.

Tog moet ons nie die fout maak nie: Dit is nie net sekere Psalms, wat van Christus spreek nie. Hy is die hart van elke Psalm. Geen Psalm kan sonder Hom verstaan word nie. Ek noem net enkele voorbeelde:

 • As Dawid in Psalm 32:1 jubel: Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is, dan juig hy oor die offer van Golgota;
 • Die roep om genade in Psalm 4:1 is ‘n roep om God se genade in Christus en ‘n smeking om genadige gebedsverhoring om Christus wil;
 • As Psalm 98:3 praat van die goedertierenheid (= genade, genadige liefde) en waarheid van die HERE, dan is dit die genade en waarheid van Christus in Johannes 1:14.
 • En so kan ‘n mens aangaan.

Elke Psalm is Immanuel – die Seun van God met ons met al sy verlossing en al sy liefde en al sy heerlikheid.

 1. Christus kom in die gewaad, in die kleed van die Woord na ons toe – ook die kleed van die Woord van die Psalms. Hý is die Woord, sê Johannes 1. Hy is nie net die vleesgeworde Woord nie, maar ook die Skrifgeworde Woord. Ons mag maar gerus sê: Hy is ook die Woord van die Psalms. Gekleed in die hoëpriesterlik-koninklike kleed van die Psalms kom Hy na ons toe.

Daarom is die Psalms so gelief vir elke gelowige. Dit is immers die Woord, Christus, wat daarin na my toe kom. Die Psalms is pure Evangelie, ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo (Romeine 1:16-17).

Die doel van my blog: Vir my is my blog Christus

Kliek op hierdie skakel vir die reeks tot nou toe in PDF: Psalms van Christus Samevatting

Ek wil begin deur te sê hoekom ek dit absoluut noodsaaklik ag om my lewensdoel en die doel van my blog-lewe helder en duidelik uit te spel:

Dit het my oor die jare heen opgeval hoe kerkmense – teoloë en ook lidmate – hulle so besig gehou het met allerhande vraagstukke en beuselagtighede, dat Christus en die rykdom van sy verlossingswerk heeltemal buite die prentjie geraak het.

Oor verskillende sake kon mense baie sê, maar van Christus weet hulle niks nie. Oor die vrou in die amp, om nou maar een voorbeeld te noem, is boeke en boeke en poslyste en poslyste vol geskrywe. Ja, daarin het lidmate en geleerdes doktors en professore geword. Maar – die kruis het buite bespreking gebly en van Christus was daar geen kennis en geen groei in die kennis nie.

Aan alle kante het die kerk versand in ‘n hoop onvrugbare wettisisme en waardelose muggiesifterye – tot groot vreugde van die duiwel. Want ons mag maar wat die duiwel betref die Bybel ken, solank ons net nie Christus ken nie.

Maar dit ter wille van die agtergrond van hierdie skrywe …

Nou die doel van my blog: Vir my is my blog Christus.

In Filippense 1:21 skrywe Paulus: Want vir my is die lewe Christus.

Daarby wil ek aansluit wanneer ek die doel van my blog wil uitspel: Want vir my is my blog Christus.

Paulus wou Christus verkondig, Hom verheerlik.

In 1 Korintiërs 2:1-2: EN toe ek by julle gekom het … ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.

Daarmee sê Paulus wat die hart van sy bediening was: Jesus Christus en Hom as gekruisigde.

Om dit nou maar so te sê: Sy preke was Jesus Christus en Hom as gekruisigde; sy huisbesoek was Jesus Christus en Hom as gekruisigde; sy katkisasie was Jesus Christus en Hom as gekruisigde.

Dit is en moet ook my blog-lewe wees.

Daar is niks en niks wat ek liewer wil doen as om u die rykdom van ons heil in Christus te laat sien nie.

Daarom:

Ek wil nie in diskussies betrokke raak nie, doodeenvoudig omdat ek gesien het hoe dit ons aftrek van ons lewensdoel: Want vir my is die lewe Christus.

En daar is niks wat die duiwel liewer wil hê as dat ons ons aandag aftrek van Christus en sy kruis nie.

Ek neem my voor om niks anders op hierdie blog te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde. (vgl 1 Korintiërs 2:1-2)